مواجهه دریایی بریتانیا و روسیه: چرایی و سناریوهای احتمالی