شما اینجا هستید : صفحه اصلی » عراق » عراق - تحلیل رسانه های بین المللی » «لاهور شیخ جنگی» از ریاست مشترک اتحادیه میهنی کردستان کناره گیری کرد

«لاهور شیخ جنگی» از ریاست مشترک اتحادیه میهنی کردستان کناره گیری کرد

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک اتحادیە میهنی کردستان با اشاره‌ به‌ اینکه وی از طریق کنگرە حزب و با انتخابات بر سر کار آمدە نە از طریق کودتا، از واگذاری اختیارات قانونی خود به‌ بافل طالبانی به‌ صورت موقت خبر داد.

«لاهور شیخ جنگی»، رئیس مشترک اتحادیە میهنی کردستان با اشاره‌ به‌ این که‌ وی از طریق کنگرە حزب و با انتخابات بر سر کار آمدە نە از طریق کودتا، از واگذاری اختیارات قانونی خود به‌ بافل طالبانی به‌ صورت موقت خبر داد و گفت که‌ تنها شرط وی برای اقداماتی کە انجام دادە، تشکیل کمیتە ای از سوی دفتر سیاسی اتحادیە میهنی برای تحقیق دربارە اتهاماتی است کە علیە وی مطرح شدە و درخواست کردە کە نتیجە این تحقیقات نیز برای شورای رهبری حزب و افکار عمومی اقلیم منتشر شود.

وی کە طی روزهای گذشتە در پی اختلافات با «بافل طالبانی»، دیگر رئیس مشترک حزب، کلیە اختیارات خود را بنا بە تصمیم دفتر سیاسی حزب از دست داد، در پیامی بە مناسبت عید قربان، از خانوادە های شهیدان حزب، پیشمرگ ها و مردم اقلیم بە دلیل وقایع و اختلافات اخیر در اتحادیە میهنی پوزش طلبیدە و دربارە علل سکوت خود در این اختلافات، اعلام کردە کە هرگز باوری بە استفادە از نیروهای مسلح برای حل مشکلات حزبی نداشتە و معتقد است کە نیروهای پیشمرگ و امنیتی فقط در زمان بروز تهدید علیە اقلیم کردستان و کردها باید بە کار گرفتە شدە و تفنگ خود را بە سوی دشمنان نشانە بروند و نباید اجازە بدهند کە نە وی و نە هیچ شخصیت دیگری این نیروها را برای اهداف شخصی بە کار بگیرد.

لاهور شیخ جنگی تاکید کرد کە خویشتن داری و عدم واکنش در این اختلافات از سوی وی برای حفظ امنیت و ثبات در سلیمانیە و اقلیم کردستان بودە است.

وی در ادامە آوردە کە مهم این است کە در این اختلافات، یک قطرە خون فرزندان اقلیم برای حل اختلافات حزبی بر زمین ریختە نشدە و با سکوت خود از بروز انشقاق در اتحادیە میهنی جلوگیری کردە است و خرسند است کە برای حل اختلافات سازوکارهای حزبی در پیش گرفتە شدە است و این راه را درست می داند کە برای حل اختلافات بە شورای رهبری حزب کە مشروعیت خودرا از کنگرە گرفتە، رجوع شود.

وی خاطر نشان کرد کە وی از طریق کنگرە حزب و با انتخابات بر سر کار آمدە نە از طریق کودتا و اکنون نیز با رضایت خود و سعە صدر و بە صورت موقت اختیارات قانونی خود بە عنوان رئیس مشترک حزب را بافل طالبانی کە وی را رئیس مشترک دوم خواندە، واگذار کردە است؛ تا زمانی کە اساسنامە داخلی اتحادیە میهنی تغییر دادە شدە و این اقدام خود را راه حلی برای جلوگیری از خونریزی و درگیری کە در حال وقوع بودە، خواندە است.

لاهور شیخ جنگی تاکید کرد کە تنها شرط وی برای اقداماتی کە انجام دادە تشکیل کمیتە ای از سوی دفتر سیاسی اتحادیە میهنی برای تحقیق دربارە اتهاماتی است کە علیە وی مطرح شدە و درخواست کرد کە نتیجە این تحقیقات نیز برای شورای رهبری حزب و افکار عمومی اقلیم منتشر شود.

وی همچنین اشارە کرد کە با دلخوری و ناراحتی از وقایع و اختلافات اخیر در حزب، از ریاست هم پیمانی کردستان کە ائتلاف انتخاباتی اتحادیە میهنی و جنبش تغییر است، کنارە گیری کردە و این مسئولیت را بە بافل طالبانی و شورای رهبری حزب، واگذار می کند.

رئیس مشترک اتحادیە میهنی از همه افرادی کە در این مدت از وی حمایت کردە اند، قدردانی کردە و تاکید کردە کە اتحادیە میهنی را مهم تر از هر منصب و مقامی میداند و حامیان خود را تنها نمی گذارد و همه توان خود را برای حفظ اتحاد در حزب بە کار می گیرد و به اصول تغییر ناپذیر خود در نحوە حکمرانی در اقلیم کردستان و حاکمیت قانون و جلوگیری از انحصار طلبی سیاسی و نفوذ منطقە ای، پایبند می ماند.

وی در ادامە اعلام کرد کە از هرگونە اصلاحات و پاکسازی حمایت می کند و همچنان کە پیشتر برای حل مشکل حقوق بگیران اقلیم تلاش کردە، در آیندە نیز برای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی شهروندان تلاش می کند و پشتیبان اقدامات برای جلوگیری از قاچاق در گذرگاه های مرزی خواهد بود.

لاهور شیخ جنگی خطاب بە یاران و طرفداران خود تاکید کرد کە برای حفظ نام و جایگاه اتحادیه میهنی و ثبات در اقلیم، تنها راه حل حکیمانە برای حل اختلافات، رجوع بە گفتگو و مذاکرە در شورای رهبری حزب است.

 

منبع:https://mdeast.news

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰