چه کسی گفت اتحاد چپ؟

سطح کنونی بحثهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در نشریات، درجه بی سوادی ژئوپلیتیک اکثر روزنامه نگاران در فرانسه را، چه هوادار اتحاد چپ و دوستداران محیط زیست باشند و چه نباشند، به نمایش می گذارد.readmore