لوموند دیپلماتیک

تعداد کل نوشته ها: 146

قایق سرگردان لبنان

فرو ریختن ، غرق شدن، رها شدن در میان امواج ، خودکشی کردن ، تخریب کردن خود ، حتی ناپدید شدن. ما تقریباً دو سال است که نمی دانیم کدام فعل را باید برای فروپاشی طولانی لبنان به کار برد.readmore