چرا عادی سازی روابط با اسرائیل برای امارات دستاوردی ندارد؟

بن زاید امیدوار است که گناهان خود را پاک کند؛ زیرا از نظر بیشتر اعراب و مسلمانان به عنوان یکی از قوی ترین دست های ایالات متحده در خاورمیانه و یکی از بهترین دوستان دولت اشغالگر اسرائیل در منطقه در نظر گرفته می شود.readmore