سجاد آتشبار

تعداد کل نوشته ها: 27

اقتصاد ترکیه در آینه نظرسنجی‌ ها

در نظرسنجی اخیر شرکت آدامور که در مورد وضعیت بیکاری در دوران کرونا انجام شده است؛ 13 درصد از شرکت کنندگان از بیکار شدن خود در دوران کرونا سخن گفته اند. 11 درصد از آن ها از مرخصی بدون حقوق خود در دوران کرونا گفته و 6 درصد نیز از مرخصی با حقوق در این دوران سخن گفته اند. 5/7 درصد نیز گزینه دورکاری را انتخاب کرده اند. و 60 درصد از شرکت کنندگان هم از عدم تغییر در وضعیت کاری خود سخن گفته اند.readmore