سجاد آتشبار

تعداد کل نوشته ها: 33

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر حوزه ترکیه و اندیشه سیاسی

معضل پناهجویان در ترکیه

در هفته های اخیر با پیشروی های طالبان و افزایش محسوس شمار مهاجران افغانستانی در ترکیه، بحث پناه -جویان به یکی از مهم ترین موضوعات مناقشه آمیز سیاسی در این کشور تبدیل شده استreadmore

تحولات جدید سوریه و چشم انداز حضور ترکیه در آن

در این نوشتار سعی شده است در ابتدا به تحولات مهم سوریه (در پیوند با ترکیه) در هفته های اخیر پرداخته شود و در ادامه وضعیت کنونی ترکیه در این منطقه مورد بررسی قرار گیرد. تحولات محتمل پیش رو نیز مورد تدقیق قرار گرفته است.readmore