گسترۀ نفوذ چین در عرصۀ اقتصادی ترکیه

به‌رسمیت‌شناختن سیاسی متقابل در سال 1971 باعث ایجاد روابط اقتصادی و تجاری بین پکن و آنکارا شد؛ با این حال، به‌دلیل فاصلۀ جغرافیایی و اقتصادِ نسبتاً بستۀ ترکیه، این روابط تا سال 1991 توسعه نیافت.

گزارش تحلیلی از سیاست چین برای ورود گسترده به خاورمیانه از دریچه افغانستان پس از خروج امریکا

همانطور که خروج امریکا از افغانستان بر موضع جهانی چین تاثیر گذاشته است، شیوه تعامل چین با افغانستان و منطقه افپاک نیز بر رویکرد چین در قبال خاورمیانه و جایگاه خود در آن تاثیر خواهد داشت.