گزارش تحلیلی از سیاست چین برای ورود گسترده به خاورمیانه از دریچه افغانستان پس از خروج امریکا

همانطور که خروج امریکا از افغانستان بر موضع جهانی چین تاثیر گذاشته است، شیوه تعامل چین با افغانستان و منطقه افپاک نیز بر رویکرد چین در قبال خاورمیانه و جایگاه خود در آن تاثیر خواهد داشت.

حکایت گزینه‌های پنتاگون در قبال چین

سیاست آمریکا در قبال چین، چه ترامپ باشد و چه بایدن، دلیلی بر قانون جهانی انیشتین است که دیوانگی عبارت است از اصرار بر «انجام کارهای تکراری و انتظار نتیجه متفاوت».