سرنوشت بحران سودان چه خواهد بود؟

راه حل چنین بحرانی تنها در برگزاری انتخابات و تشکیل دولت فراگیر است، به شرط آنکه نظامیان ناقض قانون مجازات شوند تا احتمال کودتای مجدد به میزان قابل توجهی کاهش یابد.