چگونگی تدوین بودجه عمومی “اسرائیل”

بودجه یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین تصمیماتی است که دولت‌های اسرائیل می‌بایست اتخاذ نمایند که دارای پیامدهایی مستقیم و فوری بر ادامه کار و یا انحلال آنها است.