سال نوی عبرانی و افسردگی پاییزی راست‌گرایان در اسرائیل

سال نوی عبرانی و افسردگی پاییزی

در آغاز سال نوی عبرانی، حدود 60 درصد اسرائیلی ها روحیه ملی خود را نسبتاً منفی و گرفته ارزیابی می کنند و 52 درصد از یهودیان اسرائیلی نیز به دلیل تداوم شرایط کرونایی اعلام کرده اند که از شرکت در مراسم وعده ‌های غذایی در تعطیلات که افراد واکسینه نشده در آن ها شرکت کنند خودداری می کنند.

اعراب اسرائیلی در کابینه تغییر؛ نقطه عطف تاریخی یا تحولات برگشت پذیر؟

اعراب اسرائیلی در کابینه تغییر؛ نقطه عطف تاریخی یا تحولات برگشت پذیر؟

بیش از دو ماه از ورود حزب عربی رعم به رهبری «منصور عباس» به کابینه اسرائیل می‌گذرد، در این مدت از یکسو شاهد تحولاتی چشمگیر در زمینه نگاه به جامعه عربی واقع در سرزمین‌های اشغالی بوده ایم و از سوی دیگر نیز برخی انتقادات نسبت به این امر مطرح شده است.

جنگ اول در کابینه تغییر!

درحالیکه روز ششم ژوئیه قانون منع اتحاد مجدد خانواده های فلسطینی به پایان می‌رسد، تصمیم سران کابینه تغییر به رهبری «نفتالی بنت» و «یائیر لاپید» برای تمدید یکساله این قانون با چالشی جدی رو به رو شده است. در اردوگاه کابینه حزب چپ گرای مرتص با این قانون مخالف است و اگرچه منصور عباس، رهبر […]