هر کدام از گروه‌های لبنانی در انتخابات چند کرسی به دست آوردند؟ / هیچ گروهی نتوانست اکثریت مطلق را در پارلمان جدید کسب کند / سازوکار انتخاب رئیس‌جمهوری چگونه است؟
صفحه 1 از 7 ۱ ۲ ۷

آخرین مطالب

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟