بررسی سرنوشت برگزیت با تکیه بر انتخابات پارلمانی بریتانیا/ بخش اول

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در این مقاله سعی شده است با توجه به برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی در آخرین ماه سال 2019، بررسی‌هایی درباره پیش‌بینی نتایج انتخابات سراسری پارلمان بریتانیا و تاثیر نتایج آن بر وضعیت برگزیت انجام شود.

خروج ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ از اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺖ[۱] می‌گوﻳﻨﺪ. ﺑﺮﮔﺰﻳﺖ اﺻﻄﻼح و ﻛﻠﻤﻪ ای ﻣﺮﻛﺐ از «بریتین»[۲] و «اگزیت»[۳] اﺳﺖ. ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، اوﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮوج از آن را دارد. از اﻳﻦ رو ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺮوﺟﺶ ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﮔﺰﻳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ روﻳﺪادﻫﺎ از زﻣﺎن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﻜﻞ‌ﮔﻴﺮی ﭘﺮوژه ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ و وﺣﺪت اروﭘﺎ و ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ در اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد. ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ از اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ مهم‌ترین ﭘﺮوﻧﺪه و ﺑﺤﺮان ﻓﺮاروی اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ مهم‌ترین ﻣﺸﻜﻞ ﻓﺮاروی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺟﻨﺠﺎﻟﻲ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮای ﺧﺮوج از اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺮﺳﺨﺘﻲ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن، اﺣﺰاب و میان ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻛﺸﻮر دارد، ﻋﻠﻲ‌رﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ سه ﺳﺎل از همه‌پرسی در ﻣﻮرد آن، همچنان آﻳﻨﺪه ای ﻣﺒﻬﻢ دارد و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺘﻌﺪدی ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ آن ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﻛﻪ نمونه اﺧﻴﺮ آن، اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺮزا ﻣﻲ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ و کنار رفتن دوﻟﺖ وی می‌باشد. همچنین این موضوع پیامدهایی مانند اﻧﺸﻘﺎق در درون ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ‌ﻛﺎر و ﺧﺮوج ﺑﺮﺧﻲ از آن ﻫﺎ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﺣﺰاب دﻳﮕﺮ را دربرداشته است. اﻳﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺎ روی‌ﻛﺎرآﻣﺪن ﺑﻮرﻳﺲ ﺟﺎﻧﺴﻮن، ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد از ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺧﺮوج(در صورت لزوم بدون توافق) از اتحادیه اروپا اﺳﺖ، وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺴﺎس‌ﺗﺮی ﺷﺪه است.

در ﺻﻮرت ﺧﺮوج ﺳﺨﺖ و ﺑﺪون ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ از اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ، ﭘﻴاﻣﺪﻫﺎی آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮﻳﺒﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ و ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ را ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻛﻨﺪ. ﭘﻴاﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﺪت و ﺑﺮﺧﻲ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻃﻴﻒ و ﻣﻴﺰان اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﭘﻴاﻣﺪﻫﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺑﺮﺧﻲ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﺮﺧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮﮔﺰﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه و وزن ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، وزن اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ در ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺠﺎم و اﺗﺤﺎد دروﻧﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﺻﺮﻳﺢ و آﺷﻜﺎر ﺗﺮاﻣﭗ از ﺑﺮﮔﺰﻳﺖ، به احتمال فراوان رواﺑﻂ ﻟﻨﺪن-واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ‌ﺷﻮد و ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻢ‌ﺳﻮﻳﻲ ﺑﻴﺶ‌ﺗﺮ اﻳﻦ دو ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.

ﺑﺮﮔﺰﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه و وزن ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، وزن اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ در ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺠﺎم و اﺗﺤﺎد دروﻧﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ

ﻓﺮﻳﺪ زﻛﺮﻳﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪ «ﺟﺎﻧﺴﻮن روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ اروﭘﺎ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد»[۴] ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ: اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺖ رخ دﻫﺪ، اﻳﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﻮل اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﺎزﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎنی را ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ. ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺼﺪ ﺧﺮوج از اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ را دارد ﻛﻪ اروﭘﺎ در ﺣﺎل ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ.

برخی دلایل کناره گیری اتحادیه اروپا ازجامعه جهانی را می‌توان اینگونه ذکرنمود:

امروز سران اروپا سرگرم مشکلات اقتصادی اروپا، سیاست های پوپولیستی و واکنش های ضد اروپایی هستند.
افزایش جسارت قدرت هایی مانند روسیه و چین درتعاملات جهانی ونقش پررنگ این کشورها در اقتصاد بین‌الملل
اقتصاد اروپا می تواند نقش تعیین کننده ای برای حفظ قوانین, هنجارها و ارزش هایی که از سال ۱۹۴۵ بدین سو شکل گرفته اند ایفا کند. اما اروپا برای رسیدن به این هدف باید قدرت و ظرفیت‌های خود را به صورت هدفمند مورد استفاده قرار دهد. درحقیقت اروپا اکنون در جهت خلاف این موضوع پیش می‌رود. ما اکنون شاهد پژمرده شدن گروهی از کشورها هستیم که از قرن هفدهم به عرصه بین الملل نظم داده‌اند و بر آن مسلط بوده اند. برگزیت به این لغزش غم انگیز سرعت بیشتری خواهد داد.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند زمینه را برای وسوسه دیگر کشورهای عضو، به منظور خروج از این اتحادیه فراهم سازد. این احتمال وجود دارد که سایر کشورهای عضو این اتحادیه نیز درصدد مذاکره مجدد با اتحادیه اروپا درباره شروط عضویت خود برآیند. با توجه به اینکه رأی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نه به عنوان پایان یک فرایند، بلکه آغاز روندی است که می‌تواند به مثابه یک دومینویی دال بر فروپاشی اتحادیه باشد، نتایج همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نشان داد موج استقلال طلبی که در سالهای اخیر در اروپا به راه افتاده، قدرتمندتر از آن است که پیشتر تصور می‌شد.
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺴﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻦ ﺧﺮوج ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ را ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻟﻄﻤﺎت ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وارد ﺷﻮد، اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، راز ﭘﻴﭽﻴﺪه ای اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰﻳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت و روﻳﺪادﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ و ﺣﺘﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﻗﻄﻌﻲ و ﭘﻴاﻣﺪﻫﺎی آن، ﺳﺆاﻻت و اﺑﻬﺎم ﻫﺎی زﻳﺎدی وﺟﻮد دارد. در اﻳﻦ نوشتار ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺆاﻻت و اﺑﻬﺎﻣﺎت در ﻣﻮرد ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺮﮔﺰﻳﺖ، ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻮﺗﺎه داده ﺷﻮد.

برگزیت؛ طرفداران و دلایل طرفداری آنها

دیوید کامرون نخست‌وزیر سابق بریتانیا و رهبر پیشین حزب محافظه‌کار، پیش از انتخابات سراسری سال ۲۰۱۵ به مردم این کشور وعده داد همه‌پرسی جدایی از اتحادیه اروپا برگزار خواهد کرد. کامرون دلایل متعددی را برای این اقدام مطرح کرد که از آن جمله کنترل بر مرزها و توقف آمد و شد آسان مهاجران اروپایی به ویژه از کشورهای فقیر اروپایی بود. بازگشت اختیارات کامل قضایی به دادگاه‌های بریتانیا، قطع تحمیل قواعد اضافی در زمینه روابط اقتصادی بریتانیا با دیگر کشورها و توقف پرداخت مبلغ هنگفت حق عضویت به اتحادیه اروپا از دیگر استدلال‌هایی بود که برای لزوم ترک اتحادیه مطرح می‌شد.

بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال از عضویت در اتحادیه اروپا، مردم این کشور و سیاستمداران و اقتصاددان هایش به این نتیجه رسیده اند که عضویت در این اتحادیه بیش از سود، برایشان ضرر اقتصادی دارد. بعنوان نمونه، انگلستان سالانه ۴٫۱۷ میلیارد یورو حق عضویت به اتحادیه اروپا می پردازد و این پول بیشتر به جیب کشورهایی می‌رود که اقتصاد آسیب‌پذیری دارند؛ مثل یونان که موجبات عصبانیت انگلیسی ها را فراهم نموده است. یکی دیگر از مواردی که باعث اختلاف شده، قوانین کشاورزی و ماهیگیری است. در حال حاضر این اتحادیه اروپاست که رویکرد کلی را برای کشاورزی ترسیم می‌کند و کشورها باید طبق آن عمل کنند و این درحالی است که هر کدام از اعضای اتحادیه می‌توانند به ماهیگیری در آب های تحت کنترل انگلستان بپردازند و این اصلا به مذاق انگلیسی‌ها خوش نمی‌آید. نکته دیگر کاهش سهم اتحادیه اروپا در تولید ناخالص کل دنیاست. زمانی که انگلستان در اوایل دهه ۷۰ میلادی به اتحادیه اروپا پیوست، قرار بود که اتحادیه اروپا، ۳۶ درصد GDP کل دنیا را داشته باشد اما حالا پیش بینی می‌شود که این سهم در سال ۲۰۲۰ به ۱۵ درصد سقوط خواهد کرد که ناکارآمدی این سیستم را می‌رساند.

سال ۲۰۱۶ اکثر نظرسنجی های قبل از همه پرسی، از رای مردم بریتانیا به ماندن در اتحادیه اروپا حکایت داشتند، اما با شمارش آرای صندوق ها، نتیجه به شکل دیگری رقم خورد

نتایج تحقیقات موسسه «تینک تنک» نشان داده که در بدترین حالت، انگلستان تا سال ۲۰۳۰، ۲٫۲ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دست خواهد داد اما اگر بتوانند در همین مدت با کشورهای دیگر روابط تجاری آزادی داشته باشند، این شاخص ۱٫۶ درصد رشد خواهد کرد. اما از طرف دیگر، انگلستان بار دیگر کنترلش را بر آب های کشور و قلمرو ماهیگیری‌اش را در دست می‌گیرد، می‌تواند میزان ساعات کاری در روز را به دلخواه خود تغییر دهد، خودش را از قوانین دست و پاگیر اتحادیه برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر رها کند و یک بازار اقتصادی آزادتر ایجاد کند. این می‌تواند لندن را شبیه به سنگاپور کند. بازاری آزاد برای همه سرمایه گذاران خارجی و با رقابت‌پذیری بالا.

سال ۲۰۱۶ اکثر نظرسنجی‌های قبل از همه‌پرسی، از رای مردم بریتانیا به ماندن در اتحادیه اروپا حکایت داشتند، اما با شمارش آرای صندوق‌ها، نتیجه به شکل دیگری رقم خورد.

حامیان برگزیت در خصوص خطراتی که در صورت عدم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا متوجه این کشور خواهد شد، موارد ذیل را مطرح کرده اند: ارتش اروپایی، هزینه‌هایی که لندن بابت عضویت در اتحادیه اروپا باید بپردازد ، مساله مهاجرت و نیز عدم حق رأی انگلیس در چارچوب این اتحادیه. ترک اتحادیه اروپا منافع اقتصادی بیشتری را نصیب انگلستان می‌کند هم اینک اتحادیه اروپا با مشکلات بزرگ اقتصادی و مالی مواجه است و یونان نمونه‌ای از آن شمرده می‌شود.

درخصوص ارتش اروپایی باید اشاره کردکه «اروپا به دنبال تشکیل ارتش متحد اروپایی است.» این جمله نزدیک به دو دهه و هر از چند گاهی در اروپا مطرح می‌شود؛ به نشست سران اروپایی می‌آید، وزرای دفاع و خارجه در بروکسل جمع می‌شوند و از لزوم و ضرورت آن می‌گویند و گام‌هایی محتاطانه برای تشکیل آن برداشته می‌شود اما با وجود تاکید‌ها هیچ‌گاه این ایده اروپایی به ارتش اروپایی منجر نشده است.

واحدی فدرالیستی مانند اتحادیه اروپا همواره می‌اندیشد که نیروی دفاعی مشترک همان چیزی است که اروپا برای ارتقای قدرت بازدارندگی در جهان نیاز دارد، اما افرادی در لندن و دیگر بخش‌های اروپا حضور دارند که مخالف این ایده هستند و آن را رقیب بالقوه ناتو می‌دانند. در سال ۲۰۱۵ ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا خواهان تشکیل ارتش اروپایی برای مقابله با تهدیدهای روسیه و سایر نقاط شده بود اما بریتانیا برخلاف آلمان و فرانسه، همواره به‌عنوان یکی از مخالفان شکل گرفتن ارتش واحد اروپایی، در برابر این ایده ایستاده بود. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، شرایط برای تشکیل این ارتش فراهم شده است و اقداماتی برای تشکیل ارتش اروپایی ازسوی برخی نهادهای رسمی اتحادیه اروپا وبرخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ازجمله آلمان وفرانسه صورت گرفته است.که البته هنوز تا دستیابی به نتیجه نهایی فاصله زیادی باقی مانده است.

در توضیح بیشتر «عدم حق رای» نیز باید گفت بریتانیا با خروج از اتحادیه، آزادانه می‌تواند درباره بسیاری از مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای تصمیم بگیرد، ولی اکنون که در اتحادیه اروپا عضویت دارد مجبور است از تصمیمات اروپا پیروی کند. در واقع بریتانیا به علت سوابق استعماری خود توانسته امتیازات زیادی را در جامعه بین الملل داشته باشد. از جمله امتیاز رای حق وتو درشورای امنیت سازمان ملل متحد راکسب کرده است و طرفداران برگزیت هم اکنون بریتانیا را بیش از گذشته محصور در چارچوب اتحادیه اروپا می‌دانند و این نیاز را احساس می‌کنند،که باید به سرعت خود را از قیدوبندهای تصمیم‌گیری درچارچوب این اتحادیه رها کنند و بعد ازآن با اختیارات بیشتری که دارند اقتصاد کشورشان را ازمشکلات موجود رهایی بخشند. در نتیجه با قدرت بیشتر و با کسب منافع روز افزون، نقش بریتانیا را در مسائل اقتصادی وسیاسی بین المللی افزایش دهند.

طرفداران همچنین معتقدند، با برگزیت می‌توان ابتکار عمل در موارد ذیل که دارای فواید زیادی نیز هست را ایجاد نمود:

کنترل سیستم مالیات، متوقف کردن مهاجرت آزادانه از کشورهای دیگر عضو اتحادیه به بریتانیا، دریافت اختیار کامل تدوین قوانین و استانداردها، توقف پرداخت حق عضویت سالانه و داشتن اختیار بستن قراردادهای تجارت آزاد با کشورهای دیگر دنیا.

طرفداران معتقدند اگر انگلستان کار را به تنهایی و در خارج از چارچوب قواعد اتحادیه اروپا ادامه بدهد صدای قوی‌تری خواهد داشت. به عبارت دیگر استقلال همه‌جانبه برای انگلستان را می‌توان هدف نهایی طرفداران برگزیت دانست

علاوه بر این، طرفداران معتقدند اگر انگلستان کار را به تنهایی و در خارج از چارچوب قواعد اتحادیه اروپا ادامه بدهد صدای قوی‌تری خواهد داشت. به عبارت دیگر استقلال همه‌جانبه برای انگلستان را می‌توان هدف نهایی طرفداران برگزیت دانست. از منظر طرفداران برگزیت زمانی اهداف ذکرشده، در دسترس خواهد بودکه بتوانند خارج از چارچوب قواعد اتحادیه اروپا، نقاط ضعف کشور را جبران کنند و در ادامه هم با افزایش نقاط قوت، تسلط همه‌جانبه خود را در مرحله اول برکشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجادکنند و در مرحله بعد بازیابی قدرت بریتانیای کبیر در قرن ۱۸ و ۱۹ را فراهم کنند. همچنین معتقدند انگلستان بیرون از اتحادیه اروپا، همچنان بازیگر کلیدی ناتو باقی می‌ماند و کُرسی خود را در شورای امنیت نیز حفظ می‌کند.

معرفی حزب برگزیت: بررسی عملکرد حزب برگزیت در انتخابات پارلمان بریتانیا
حزب برگزیت در ژانویه ۲۰۱۹ تأسیس شد و در مارس امسال، نایجل فراژ[۵] را به رهبری برگزید. حزب برگزیت یک حزب بریتانیایی اروپاگریز به رهبری «نایجل فراژ» است. این حزب که کمی پیش از انتخابات ۲۰۱۹ پارلمان اروپا تشکیل شده‌است، طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا به اصطلاح برگزیت می‌باشد که در نتیجه همه‌پرسی عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا در دستور کار دولت این کشور قرار گرفت.

حزب برگزیت به رهبری نایجل فراژ چهره معروف جناح راست، تشکیل شده است. وی از افرادی است که ارتباطات صمیمی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دارد و جزو گروه همفکران و همراهان دونالد ترامپ محسوب می‌شود. براساس نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌شود طرفداران برگزیت، ۱۱ درصد آراء را در انتخابات کسب خواهند کرد. همچنین ۵۹ درصد حامی طرح دولت جانسون درباره خروج از اتحادیه اروپا و ۲۲ درصد دیگر طرفدار راهبرد حزب برگزیت هستند.[۶]

بعد از فروپاشی تقریبی حزب قبلی فراژ، یعنی «یوکیپ» (حزب استقلال بریتانیا) در انتخابات شوراهای شهری، تصور می‌شد که عمر سیاسی وی تمام شده باشد. اما ظهور دوباره او که به نوعی نماد و رهبر پوپولیسم راست‌گرا در انگلیس محسوب می‌شود، اگرچه قابل انتظار بود، اما بسیار نگران‌کننده است.

حزب برگزیت که هدف خود را خروج از اتحادیه اروپا بدون هیچ توافقی معرفی می‌کند، هم اکنون ۱۴ نماینده در پارلمان اروپا دارد. این چهارده نماینده که از طرف حزب یوکیپ در پارلمان حضور دارند، به تازگی به حزب برگزیت پیوسته‌اند. در عین حال محبوبیت حزب تازه تاسیس برگزیت به عنوان حامی اصلی جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا رو به افزایش است. نایجل فراژ رهبر این حزب و دوست نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی هفته‌های گذشته از اسامی ۶۰۰ نامزد این حزب برای شرکت در انتخابات پیش رو پرده برداشت.[۷] هرچند او می گوید که در انتخابات شرکت نخواهد کرد اما حزب او طبق آخرین نظرسنجی های صورت گرفته از جایگاه خوبی برخوردار شده است که این مساله استراتژیست‌های حزب محافظه‌کار را درباره نتیجه انتخابات نگران کرده است.

بررسی تاثیر فعالیت های حزب برگزیت بر شرایط حزب محافظه کار

احزاب سیاسی عمده انگلیس در آستانه انتخابات ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر) بر اعلام وعده‌هایی برای پایان دادن به بحران برگزیت متمرکز شده‎اند؛ وعده‌های اعلام شده طیف گسترده و نامنسجمی از مطالبات را شامل می‌شوند.

حزب «محافظه کار» انگلیس، حزب متبوع «بوریس جانسون»، نخست‌وزیر، ترک اتحادیه اروپا تا ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن)، حزب مخالف «کارگر» به ریاست «جرمی کوربین» رفع عدم قطعیت برگزیت در شش ماه آتی و ادامه مذاکرات با اتحادیه اروپا برای توافق جدید و برگزاری همه پرسی در مورد ترک یا ادامه حضور در بلوک ۲۸ عضو اتحادیه اروپا، حزب «لیبرال دموکرات» لغو برگزیت و … را در وعده‌های خود در صورت پیروزی گنجانده‎اند.

بوریس جانسون امیدوار است با تبلیغ برای توافق جدید خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیروزی در انتخابات ماه دسامبر بتواند به وعده خود برای اجرای برگزیت عمل کند. رای دهندگان بریتانیایی به این ترتیب برای دومین بار طی دو سال گذشته برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق های رای خواهند رفت.

پارلمان بریتانیا روز شنبه ۲۷ مهر، به جای بررسی توافق جدید به تمدید مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی داد. از نظر اکثر نمایندگان پارلمان بریتانیا این توافق حق حاکمیت بریتانیا بر بخشی از سرزمینش (ایرلند شمالی) را از بین می‌برد. «نایجل فراژ» رهبر حزب برگزیت (اصلی‌ترین حامی جدایی بریتانیا) در این باره گفت: «قرار نبود پس از سه سال به اینجا برسیم. با این توافق سال‌ها طول می‌کشد که به تجارت آزاد دست پیدا کنیم، چون همچنان از سوی قوانین اتحادیه اروپا محاصره شده و اختیارات از ما سلب شده است.»[۸]

‏تبلیغات احزاب برای به دست گرفتن هر چه بیشتر کرسی‌های مجلس عوام انگلیس و به تبع آن قدرت سیاسی در این کشور آغاز شده است و رسانه‌های همسو با احزاب نیز تکاپوی خود را برای تقویت جبهه خودی و تخریب چهره گروه‌های رقیب در قالب گزارش‌ها، خبر‌ها و مصاحبه‌ها آغاز کرده‌اند. یک رسانه انگلیسی در مصاحبه با دونالد ترامپ تلاش می‌کند پشتیبانی او را از جانسون و مخالفتش را با جرمی کوربین رقیب او منتشر کند تا مردم بدانند که روی کار آمدن دوباره جانسون پشتوانه رئیس جمهور امریکا و حمایت اقتصادی امریکا را به همراه دارد. [۹]

دونالد ترامپ در مصاحبه با رادیو ال بی سی در اظهاراتی که برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای به ویژه چپ در انگلیس آن را مداخله آشکار در امور داخلی انگلیس توصیف کردند گفت: انتخاب رهبر حزب کارگر برای نخست‌وزیری انگلیس بسیار بد است. رئیس جمهور آمریکا کوربین را فردی نامناسب برای بدست گرفتن قدرت سیاسی در انگلیس دانست و افزود: این گزینه برای آینده انگلیس بسیار بد است و این کشور را به مقصد بدی هدایت می‌کند.

ترامپ بار‌ها حتی زمانی که ترزا می نخست‌وزیر بود بوریس جانسون را فردی مناسب برای نخست‌وزیری انگلیس دانسته‌ بود و بار‌ها از او حمایت کرد. شباهت‌های رفتاری جانسون و ترامپ در موارد متعددی موجب شده است جانسون را ترامپ انگلیس بنامند.

اکنون این احتمال وجود دارد که با ایجاد تفرقه بین حزب محافظه کار به رهبری جانسون و حزب برگزیت فراژ، رأی حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شکسته شود

بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس پیشنهاد «نایجل فراژ» رهبر حزب برگزیت و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره اینکه وی در جریان کارزار انتخاباتی خود باید با حزب برگزیت ائتلاف کند را رد کرد. نخست‌وزیر انگلیس در این خصوص گفت: همواره از پیشنهادات استقبال می‌کنم؛ اما با فراژ ائتلاف انتخاباتی نمی‌کنم زیرا ممکن است خطر نخست‌وزیری جرمی کوربین (رهبر حزب کارگر) را به همراه داشته باشد. وی در این باره ادامه داد: مشکل اینجا است که برنامه او (کوربین) پیرامون برگزیت اساساً تردید و تأخیر بیشتر است.[۱۰]

این در حالیست که رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که اتحاد میان جانسون و فراژ فوق‌العاده خواهد بود. بعد از اظهار نظر دونالد ترامپ و رد درخواست وی توسط بوریس جانسون «نایجل فراژ» رهبر حزب برگزیت انگلیس، از شرکت در انتخابات زودهنگام انصراف داد تا برای تبلیغ علیه توافق دولت این کشور با اتحادیه اروپا در خصوص اجرای برگزیت زمان کافی داشته باشد.

به نوشته خبرگزاری رویترز، فراژ در مصاحبه با «اندرو مار» مجری شبکه «بی‌بی‌سی» گفت: در این مورد بسیار فکر کردم که چگونه به بهترین شکل به برگزیت خدمت کنم. آیا باید یک کرسی پیدا کنم و تلاش کنم وارد پارلمان شوم یا بهتر است طول و عرض انگلیس را پیموده و از ۶۰۰ کاندیدا حمایت کنم. تصمیم گرفتم که مورد دوم انتخاب درست است.» وی تصمیم دارد تا با عدم معرفی کاندیدا درحوزه های مربوط به حزب محافظه کار، هم به پیروزی حزب حاکم درانتخابات کمک کند وهم شرایطی برای تغییر چشمگیر در نظرات جانسون درباره چگونگی اجرای برگزیت ایجادکند.

پیش‌تر فراژ خطاب به «بوریس جانسون» گفته بود یا با او در انتخابات همگانی وارد ائتلاف شود و از تصویب توافق برگزیت صرف‌نظر کند، یا برای تک تک کرسی‌های پارلمان با او خواهد جنگید. اکنون این احتمال وجود دارد که با ایجاد تفرقه بین حزب محافظه‌کار به رهبری جانسون و حزب برگزیت فراژ، رأی حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شکسته شود. جانسون از اقامتگاه نخست‌وزیر در خیابان داونینگ رسماً کمپین انتخابات زودهنگام ۱۲ دسامبر بریتانیا را اعلام کرد. در این انتخابات، حزب محافظه‌کار به رهبری بوریس جانسون با شعار «انگلیس را از اتحادیه اروپا خارج سازید» وارد گود انتخابات شد.

پی نوشت و منابع

[۱] Britain Exits the EU (Brexit )

[۲] Britain

[۳] Exit

[۴] Freed Zakaria, Boris Johnson will accelerate the decline of Europe, 26 July 2019, www.washingtonpost.com

[۵] Nigel Farage

۶ خبرگزاری ایرنا،«کاهش محبوبیت حزب جانسون در کارزار انتخابات سراسری انگلیس»،۱۶ آبان ۱۳۹۸، قابل بازیابی در پیوند زیر:

https://www.irna.ir/news/83544726/

۷-خبرگزاری ایرنا،« سرنوشت انتخابات انگلیس در دست احزاب کوچک»،۱۸ آبان ۱۳۹۸، قابل بازیابی در پیوند زیر:

https://www.irna.ir/news83547776/

۸-خبرگزاری ایرنا،« نامه بدون امضای جانسون برای تاخیر برگزیت تسلیم اروپا شد»۲۸مهر ۱۳۹۸، قابل بازیابی در پیوند زیر:

https://www.irna.ir/news/83523101/

۹-خبرگزاری صداوسیما،«آغاز تبلیغات احزاب در انتخابات انگلیس»۱۰ آبان ۱۳۹۸، قابل بازیابی در پیوند زیر:

https://www.iribnews.ir/fa/news/2560830/

۱۰-خبرگزاری مهر،«جانسون ائتلاف با حزب برگزیت در انتخابات را رد کرد»۱۱ آبان ۱۳۹۸، قابل بازیابی در پیوند زیر:

www.mehrnews.com//news/4761547/

منبع:http://tabyincenter.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟