تحلیل وضعیت

مطالب تهیه شده در اندیشکده جریان
شبه قاره شبه قاره - تحلیل وضعیت

طالبان و ملت – دولت سازی در امارت اسلامی افغانستان: الزامات و چالش ها

بحران حاکمیت سرزمینی در افغانستان از ابتدای تاسیس تاکنون ناشی از عوامل و متغیرهای گوناگونی است که در چارچوب روند دولت- ملت ‌سازی قابل‌ بررسی است.

ادامه مطلب

ترکیه و قفقاز

چین و شرق آسیا

شبه قاره

شمال آفریقا

اقتصاد سیاسی

تصویر ایران

گزارش های ویژه

سیاست نامه های راهبردی

(Policy Paper)