تحلیل وضعیت

مطالب تهیه شده در اندیشکده جریان
شمال آفریقا شمال آفریقا - تحلیل وضعیت

زمینه های همگرایی و رقابت در روابط دوجانبه مصر و الجزایر

پیشنه روابط میان مصر و الجزایر به دوران عبدالناصر و حمایت قاهره از مبارزات مردم الجزایر بر ضد استعمار فرانسه باز می گردد.

ادامه مطلب

ترکیه و قفقاز

چین و شرق آسیا

شبه قاره

شمال آفریقا

اقتصاد سیاسی

تصویر ایران

گزارش های ویژه

سیاست نامه های راهبردی

(Policy Paper)