انستیتو خاورمیانه

تعداد کل نوشته ها: 48

نقش افغانستان در معادلات سیاسی-امنیتی ترکیه

ترکیه از طریق افغانستان می‌تواند اهرم قدرت و نفوذ ژئوپلیتیک خود را در آسیای مرکزی افزایش داده و خود را در میان شرکایش در ناتو ارزشمندتر نشان دهد و در نهایت موقعیت و جایگاه خود را در میان ائتلاف بهبود ببخشد.readmore