میدل ایست آی

تعداد کل نوشته ها: 83

آیا آمریکا از سوریه خارج خواهد شد؟

دولت بایدن با عقب نشینی نظامی از افغانستان و همچنین اتحاد اخیر اوکوس به وضوح نشان داد که رقابت قدرت های بزرگ به خصوص مهار چین، اصلی‌ترین دغدغه‌ی خارجی وی است. در واقع این به معنای پایان دادن به مشارکت در جنگ علیه تروریسم در افغانستان و احتمالا سوریه است. readmore