بخت غیرمنتظره سوسیال- دموکرات های آلمان

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در ماه سپتامبر، حزب سوسیال- دموکرات پس از چند سال پسروی در انتخابات مجلس آلمان در صدر قرار گرفت. پایگاه و برنامه این حزب متمایل به چپ است، درحالی که آقای اولاف شولز، نامزد صدر اعظمی آن تجسم جناح راست است. آیا این حزب که تاکنون به پس صحنه رانده شده بود می تواند این فاصله را پیموده و در آزمون ائتلاف با سبزها و لیبرال ها موفق شود ؟

خانم آنا کاسوتزکی، ٢٧ ساله، که در انتخابات ٢۶ سپتامبر از سوی حزب سوسیال- دموکرات به نمایندگی مجلس انتخاب شده می گوید: «من از جناح چپ حزب هستم». او پس از آن که سیگار خود را دربرابر ساختمان شیشه ای مجلس آلمان (Bundestag) می کشد، در حالی که شلوار جین به پا و کلاه کوچکی به سر دارد، ما را از راهروهای خالی عبور می دهد و به دفتر خود می برد. در این دفتر، که هنوز موقت است، انواع فنجان ها و کیسه های تبلیغاتی آقای اولاف شولز، نامزد حزب سوسیال- دموکرات (SPD) در انتخابات ٢۶ سپتامبر رویهم انباشته شده است.

حزب سوسیال- دموکرات در انتخابات اخیر با کسب ٢۵.٧ درصد از آراء در رده نخست قرار گرفته، درحالی که نظرسنجی های چندماه گذشته نشان می داد که حدود ١۵ درصد رأی داشته باشد و ٢٠۶ کرسی (از مجموع ٧٣۶) را به دست آورده است. نیمی از این نمایندگان برای نخستین بار به مجلس آلمان راه می یابند. حدود ۵٠ تن از آنان، مانند خانم کاسوتزکی، از بخش جوانان حزب (Jusos) هستند که این حزب قدیمی و درحال افول را از داخل تکان داده اند.

از ١۵ سال پیش، آراء حزب دچار نوسان بوده است. از ٣۴ درصد سال ٢٠٠۵، که نقطه قوت آن بود، ۴ سال بعد، پس از نخستین «ائتلاف بزرگ» با خانم مرکل ١١ درصد از آراء خود را از دست داد و سپس در سال ٢٠١٧ به ٢٠.۵ درصد نزول کرد. دوسال بعد، در انتخابات اروپایی پس از سبزها (Die Grunen) قرار گرفت و آرایش به ١۵.٨ درصد کاهش یافت. به موازات این، از شمار اعضای حزب نیز کاسته شد و از ٩٠٠ هزار تن در سال ١٩٩٠، به ٧٣٠ هزار تن در سال ٢٠٠٠، و بعد ۴١٠ هزار تن کنونی رسید (١). بخش جوانان آن نیز حدود ٧٠ هزار تن عضو دارد. در سطح منطقه ای، وضعیت از این به آن استان متفاوت است. به عنوان نمونه، حزب سوسیال دموکرات در انتخابات اخیر در استان رنانی- پالاتینات با کسب ٣۵ درصد آراء در صدر بوده یا در مکلمبورگ- پومرانی غربی ٣٩ درصد آراء را به دست آورده، اما در استان های ساکس یا باویر آراء آن کمتر از ١٠ درصد بوده است. آقای کلاوز بارتل، نماینده حزب سوسیال- دموکرات در سال ها ١٩٩۴ تا ٢٠١٧، که نماینده نزدیک به جنبش سندیکایی است، چنین تجزیه و تحلیل می کند که: «در سال های ٢٠٠٩، ٢٠١٣ و ٢٠١٧، SPD در درجه اول به این دلیل انتخابات مجلس را باخت که رأی دهندگان معمول آن یعنی کارگران یا در رأی گیری شرکت نکردند و یا به حزب های دیگر به ویژه حزب اتحاد دموکرات- مسیحی (CDU) یا حزب جایگزین برای آلمان (AFD، راست افراطی) رأی دادند». در سال ١٩٩٨، ۴٨ درصد از کارگران و ۴۴ درصد از افراد بیکار به حزب سوسیال- دموکرات رأی داده بودند. در سال ٢٠١٧ این میزان به ٢٣ و ٢٢ درصد رسید (٢). در این فاصله، حزب سوسیال- دموکرات دوبار در سال های ١٩٩٨ و ٢٠٠۵ اداره دولت را در دست داشت. در این دوران بود که صدراعظم سوسیال- دموکرات، گرهارد شرودر در ائتلاف با سبزها، دست به اصلاحات موسوم به «برنامه ٢٠١٠» زد که عبارت از کاهش حقوق بیکاری، مقررات زدایی از بازار کار و برپاکردن یک دستگاه وسیع کنترل و مجازات دریافت کنندگان کمک اجتماعی (٣) بود. شمار کارگران شاغل در کارهای ناپایدار افزایش فراوان یافت و واژه «هارتز ۴»( Hartz IV)- نامی که آن زمان به حداقل درآمد داده شده بود- تبدیل به زنجیر سنگینی به پای حزب سوسیال- دموکرات شد که تا مدت ها جلوی تحرک آن را گرفت. آقای سباستین لانگر، ٣٣ ساله، پزشک و هوادار حزب از سن ١٧ سالگی در شهر کوچک پارشیم در شمال شرق کشور، به یاد می آورد که: «در طول کارزار انتخاباتی سال ٢٠٠٩، وقتی می خواستیم پوسترهای تبلیغاتی حزب را بچسبانیم، مردم به ما توهین می کردند». تعهد او نسبت به جوانان سوسیال- دموکرات در درجه اول ناشی از عزم او برای نبرد با راست افراطی است.. «اما من با “برنامه ٢٠١٠”، محدودیت های ایجاد شده برای بیکاران و بدگمانی کلی ای که نسبت به آنها ابراز می شد مخالف بودم. سازمان جوانان حزب هنوز هم با اینها مخالف است».

در سال ٢٠١٧، جوانان حزب سوسیال دموکرات به مخالفت با تشکیل یک دولت ائتلافی جدید سوسیال- دموکرات و محافظه کار پرداختند. آقای یوهانس بارش، ٢٧ ساله، وکیل و عضو سازمان جوانان منطقه گرینسوالد می گوید: «دستور کار این بود که در همه بخش های محلی با “ائتلاف بزرگ”مخالفت شود». او سپس در بخش خود به حمایت از نامزدی خانم کاسوتزکی پرداخت و تأکید می کند که: «دلیل این که امروز ۵٠ تن از اعضای سازمان جوانان به نمایندگی مجلس انتخاب شده اند، این است که در بسیاری از نقاط کشور، جوانان خواستار این شده اند که بخشی از قدرت را در دست بگیرند تا بتوانند ایده های خود را عملی کنند». سال بعد، حزب سوسیال- دموکرات یک «نوسازی» برنامه ریزی شده را به اجرا گذارد. خانم کاسوتزکی به یاد می آورد که: «در همه جا نشست هایی برپا شد که در آنها آزادانه سر یک میز یک هوادار ١۴ ساله یا فرد ٧٠ ساله می توانستند نظرات خود را بگویند». در آغاز سال ٢٠١٩، حزب برنامه جدید خود موسوم به «برداشت از وضعیت اجتماعی» را تصویب کرد که در آن رسما برنامه حداقل درآمد «هارتز۴» رد شده و خواستار طولانی تر شدن پرداخت بیمه بیکاری و افزایش حداقل دستمزد به ساعتی ١٢ یورو شده بود که این پیشنهادها در برنامه مربوط به انتخابات سپتامبر گذشته هم تکرار شد. سپس، SPD دو رئیس برای حزب انتخاب کرد که به جناح چپ آن تعلق داشتند. پوست اندازی و تغییر اوضاع کامل شد ولی در عین حال، چند ماه بعد، آقای شولز بود که به عنوان نامزد صدر اعظمی انتخاب شد. او که از سال ٢٠١٨ تا ٢٠٢١ وزیر دارایی خانم مرکل بود، در دوران آقای گرهارد شرودر هم دبیرکل حزب شده و از اصلاحات «برنامه ٢٠١٠» هم دفاع کرده بود. تناقض دیگر این بود که حزب برنامه ای ارایه کرده بود که نسبت به انتخابات پیشین بیشتر متمایل به چپ بود و حزب و نامزد صدراعظمی آن امسال دو میلیون رأی بیشتر به دست آوردند که آراء رای دهندگان به حزب اتحاد دموکرات مسیحی (CDU) بود. بیش از ٨٠٠ هزار رأی از حزب چپ (Die Linke) و ٧٠٠ هزار رأی هم از آراء سبزها به حزب سوسیال دموکرات داده شد (۴). شخص آقای شولز، تجربه دولتی او و میانه روی اش بی تردید عده ای از رأی دهندگان خانم مرکل که بیش از آن که واقعا محافظه کار باشند، خواهان ثبات هستند را جذب کرد. در عین حال، تحرک اجتماعی جدید حزب سوسیال دموکرات، موجب آشتی برخی از هواداران ناراضی دوران گرهارد شرودر شد. سرانجام، با آن که نمایندگان بسیار جوانی به مجلس فرستاده شده اند، پایگاه رأی حزب بیشتر مسن است: از سال ٢٠١٧، حزب ٩ امتیاز بیشتر از سوی افراد ۶٠ سال به بالا داشته و در گروه سنی ١٨ تا ٢۴ سال، ٣.۴ امتیاز ازدست داده است. خلاصه، پیروزی سوسیال- دموکرات ها بیش از آن که ناشی از کارآیی آنها باشد، برآیند وضعیت کنونی در جامعه است.

خانم یه- اون رهی، ٣۴ ساله که در ماه سپتامبر از حوزه انتخابی اکس- لا- شاپل در غرب انتخاب شده ، در مقام دفاع می گوید: «اولاف شولز موفق شده حزب سوسیال- دموکرات را پشت سر خود و برنامه اش متحد کند». او می افزاید: «سیاست “برنامه ٢٠١٠” ما را به مدتی طولانی فلج کرد، اما باید جنبه ای دیگر از دوران شرودر را نیز به یاد داشت که اصلاح حق ملیت بود». در این اصلاح، دولت سرخ- سبز در آغاز سال های دهه ٢٠٠٠ اصل داشتن خون آلمانی را تبدیل به اصل به دنیا آمدن در خاک آلمان کرد و به کسانی که با والدین خارجی در آلمان به دنیا آمده بودند امکان به دست آوردن تابعیت آلمانی را داد. بدون این اصلاح، خانم رهی، که والدین کره جنوبی اش در سال ١٩٨۶ به آلمان مهاجرت کرده بودند، نمی توانست وارد مجلس کشور شود. او می گوید: «هنگامی که نمایندگان جدید در آغاز اکتبر در مجلس حضور یافتند، بسیاری از ما می گفتیم “من در سال های آغاز دهه ٢٠٠٠ تبعه آلمان شدم”. ما نسلی از نمایندگان با تنوع بیشتر هستیم، بسیاری سابقه مهاجرتی دارند و بیشتر خواهان جذب LGBT ها (همجنس گراهای زن و مرد، دو جنسی ها و تغییر جنسیت داده ها) هستیم و برایمان راه حل برای مسئله اقلیمی باید دربرگیرنده عدالت اجتماعی نیز باشد ».

از سوی دیگر، این نسل جدید در نهایت خاطرات کمی از صدراعظم پیشین سوسیال- دموکرات دارد. یک نماینده جوان می گوید: «من کمی به یاد می آورم که در یک برنامه طنز، گرهارد شرودر را مسخره می کردند». آقای تام لوت، عضو فعال سازمان جوانان حزب در روستوک هم می گوید: «حضور او در رسانه ها را به یاد می آورم که کمدین ها صدایش را تقلید می کردند». این مرد جوان می پذیرد که: «هنگامی که به سیاست [صدراعظم پیشین حزب] نگاه می شود، کاملا موجه است از خود پرسیده شود که آیا به راستی این یک حزب چپ است. اما تصمیمات گرفته شده توسط حزب در سال های اخیر – کنار گذاشتن “هارتز۴” درآمد حداقل و افزایش میزان دستمزد-، وضعیت زندگی روزمره اکثر مردم کشور را بهبود می بخشد. برای من نقش یک حزب چپ این است که همه مردم امکان داشتن زندگی بهتر را داشته باشند، نه این که همواره به دارایی عده ای معدود افزوده شود. حکومت باید شرایط انجام این کار را فراهم کند و از کسانی که خود نیروی انجام این کار را ندارند دفاع نماید».

آقای لوت که فرزند یک آموزگار و یک کارگر ساختمانی اهل آلمان شرقی است، تحصیلات عالی خود را در علوم سیاسی به پایان برده و امروز به عنوان همکار با یکی از نمایندگان حزب سوسیال- دموکرات مجلس منطقه ای کار می کند. بسیاری از جوانان سوسیال- دموکرات که دانش آموخته علوم اجتماعی یا حقوق هستند، نزد نمایندگان، یکی از مراجع حزب یا بخش اداری آن کارآموزی و کسب تجربه می کنند… جوانان سوسیال- دموکراتی که به تازگی وارد مجلس آلمان شده اند نیز کم و بیش همین وضع را دارند. اما همه نمایندگان جوان حزب سوسیال- دموکرات مانند آقای کِوین کوهنرت، رئیس مشهور سازمان جوانان – که او نیز در ٢۶ سپتامبر انتخاب شد-، خواهان سوسیالیسم نیستند. خانم لینا سیتزل، ٣٢ ساله که از حوزه انتخابی کونستانس در جنوب شرقی کشور انتخاب شده از این جمله است. آین آموزگار- پژوهشگر جوان می گوید: «این که کسی از سازمان جوانان حزب آمده، دلیل این نیست که به جناح چپ حزب تعلق دارد. من از عرصه سیاست شهری می آیم که در آن عملگرایی مبنای کار است». همچنین، در میان نمایندگان جدید حزب سوسیال- دموکرات در مجلس پرستار، معلم مدرسه ابتدایی یا متوسطه، برقکار، کارآفرین موسسه نوبنیان(استارت آپ)، مربی مهد کودک، افسر و ستوان نیروی هوایی، کارمند پلیس، مأمور گمرک و آتش نشان وجود دارد.

چگونه می توان درکنار لیبرال ها حکومت کرد؟

خانم کاترین میشل، ۵٨ ساله تا پیش از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس به عنوان کارمند بازرگانی یک موسسه شیمیایی کار می کرد. او در سال ٢٠١٢ با پیشینه سندیکایی وارد حزب سوسیال- دموکرات شد. «زمانی دیدم که فعالیت سندیکایی دیگر کافی نیست. به نظر من SPD تنها حزبی بود که می توانست وضعیت کارگران و سیاست اجتماعی را بهبود بخشد». او در منطقه ساکس به عنوان یکی از دو رییس بخش نیز منصوب شده و می خواهد دست در دست سندیکایی ها کار کند: «ما می خواهیم شرایط کار و دستمزد، به ویژه برای کسانی که با خرده پیمانکاران کار می کنند، را بهبود بخشیم. این کار در تمام آلمان و به ویژه منطقه ما مهم است، چون ساعات کار هفتگی همیشه از متوسط غرب کشور بیشتر و میزان دستمزد برای کار برابر همیشه کمتر است».

در طول سال های اخیر، SPD روابط خود با سندیکاها، که شریک های سنتی آن هستند، را حفظ کرده است. آقای بارتل که از آغاز با سیاست های گرهارد شرودر مخالف بوده می گوید: «ما در موسسات و نزد کارگران از مواضع اجتماعی برنامه خود، که موضوع کارزار آقای شولز نیز بوده، دفاع کرده ایم. من فکر نمی کنم که خطر یک سیاست جدید مانند “برنامه ٢٠١٠” امروز در رأس SPD وجود داشته باشد. مشکل در اینجا است که برای داشتن اکثریت باید با حزب لیبرال- دموکرات (FDP) ائتلاف شود. این حزب هوادار لیبرالیسم و شدیدترین ریاضت بودجه ای است و کسب ١١.۵ درصد از آراء در ٢۶ سپتامبر آن را در موضع قدرت قرار داده و رئیس آن آقای کریستیان لیندنر پیش بینی می شود که به سمت وزیر دارایی منصوب شود. حزب چپ (Die Linke) با آراء ۴.٩ درصدی خود نمی تواند در کنار سبزها در ائتلاف حضور یابد».

سوسیال- دموکرات ها، سبزها و لیبرال- دموکرات ها به توافق رسیده اند که با هم دولت ائتلافی تشکیل دهند. خانم بارتل توضیح می دهد که: «حزب لیبرال- دموکرات مواضعی دارد که در زمینه های مسایل اجتماعی با ما همسو ست، اما در مورد مسئله مهم بازتوزیع ثروت، ما مطالباتی داریم که با مواضع آنها در تضاد است». ٣ حزب در «قرارداد ائتلاف» خود توافق کرده اند که حشیش را قانونی نموده، سن رأی دادن را به ١۶ سال کاهش و حداقل دستمزد را افزایش دهند. اما حزب لیبرال- دموکرات مخالف هرگونه بالابردن مالیات درآمدهای بالا است که موضوعی اساسی برای برنامه سوسیال- دموکرات ها است.

آقای بارش در گریفسوالد می پذیرد که: «من به سختی می توانم تصور کنم که بتوانیم با ائتلاف با حزب لیبرال دموکرات برنامه خود را اجرایی کنیم. یقینا اعضای سازمان جوانان دچار نومیدی خواهند شد. امیدوارم اعتمادی که نسبت به شولز ابراز کردیم موجه باشد. امید ما این است که به لطف نو شدن گروهمان در مجلس، برنامه ها با زمان شرودر متفاوت باشد». به نظر ماروین مولر، رفیق او که هنوز دانشجو است، بیش از هرچیز مهم این است که «باب بحث گشوده شده در سال های اخیر در داخل حزب بسته نشود. نمی توان اشتباه های گذشته را تکرار کرد و به ورطه مصالحه های رسمی و راهبردی افتاد. در این صورت، خواهیم دید که باز نیمی از اعضای حزب می گریزند». این جوان ٢١ ساله با ریشخند می گوید: «و حزب سوسیال- دموکرات (SPD) تبدیل به یک باشگاه بازنشستگان می شود».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟