اندیشکده کارنگی

تعداد کل نوشته ها: 74

آیا کشورهای آسیای مرکزی توسط طالبان تهدید خواهند شد؟

بدون شک بحران در افغانستان خطرات جدیدی برای منطقه ایجاد می‌کند. اما به طور کلی، این اولین سالی نیست که آسیای مرکزی در همسایگی یک کشور پر هرج و مرج قرار دارد. آسیای مرکزی 20 سال پیش هم با طالبان سر و کار داشته است. readmore